top of page
Fagkunnskap

Hva er en byggmester?

Byggmester, håndverksmester eller svenn med tilleggsutdanning som enten personlig oppfører eller har den faglige ledelse ved oppføringen av bygg.

Fagskoletekniker innen bygningsvern

Vi har videreutdanning, fra Fagskolen i Innlandet, som gir ekstra kunnskap innen feltene vernefilosofi, bygningsfysikk, tilstands­vurdering, bygningshistorie, lover og regler, materiallære, overflate­behandling og konstruksjoner.

Kulturminnefondet støtter ulike tiltak innen restaurering av eldre bygg.

Vi har på grunn av vår videreutdanning kompetansen og kan hjelpe deg med rådgivning, kostnadsoverslag og søknader til kulturminnefondet.

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Husk at påbegynte og sluttførte prosjekter ikke prioriteres hos Kulturminnefondet.

Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som for eksempel:

  • hus og bygninger

  • båter og fartøyer

  • hageanlegg

  • kulturlandskap

 

Hvilke typer kulturminner og prosjekter som prioriteres ved tildeling, avhenger av en kombinasjon av føringer fra Klima- og miljødepartementets årlige tildelingsbrev, styrets utvalgte satsinger og administrasjonens egne prioriteringer. Kulturminner kan være fra både fjern og nær fortid. Automatisk fredning skjer når kulturminnet er datert til før 1650.

Hvor mye kan jeg søke om?

Det er ingen øvre eller nedre grense for søknadsbeløp, men den private andelen av totalkostnaden må være minimum 30 prosent. I den private andelen inngår dugnad, egne materialer og maskiner, egne midler, private tilskudd eller gaver. Gjennomsnittet på tilskudd gitt av Kulturminnefondet, er 160.000 kroner per prosjekt.

Mer info på kulturminnefondet.no/soknad/

bottom of page